Naslovnica EU OPĆINA VRBJE – PROVEDENA ZAVRŠNA EVALUACIJA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA 2015. – 2020.

OPĆINA VRBJE – PROVEDENA ZAVRŠNA EVALUACIJA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA 2015. – 2020.

967
0
Podijeli objavu

Općina Vrbje je 2015. godine slijedeći zadane odredbe i naputke inicirala izradu Strateškog razvojnog programa Općine Vrbje 2015. – 2020. Dokument su izradili stručnjaci uz participaciju predstavnika izvršne vlasti, općinskog vijeća i zaposlenika Općine, a usvojilo ga je Općinsko vijeće 2016. godine.

Pri izradi ovog razvojnog dokumenta korištena je suvremena participativna EU metodologija strateškog planiranja te kombinirani pristup odozdo-prema-gore (eng. bottom-up) i odozgo-prema-dolje (eng. top-down) čime se planiranje usredotočilo na resurse na koje je moguće utjecati uz uključivanje dionika javnog, privatnog i civilnog sektora s cijelog područja Općine. Izradu ovog dokumenta sufinancirala je Europska unija kroz Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.

Krajem 2020. godine Općina je pristupila procesu završne evaluacije izrade i implementacije ovog dokumenta. Cilj ovog procesa bio je provesti vanjsko i nezavisno ocjenjivanje neposrednih rezultata aktivnosti, ishoda i utjecaja strategije na društveno i društveno-političko okruženje. Vrednovanjem smo htjeli ocijeniti Strategiju s obzirom na sljedeće kriterije: relevantnost, koherentnost, konzistentnost, održivost i jednakost; usporediti planirane i ostvarene rezultate i ciljeve provedbe Strategije i na taj način procijeniti mjeru u kojoj su dosegnuti strateški ciljevi sukladno planiranim pokazateljima učinka i bazom projektnih ideja; spoznati i vrednovati proceduralne prakse i metodologiju provedbe od izrade do implementacije i doprinijeti kontinuiranom unapređivanju javne politike korištenjem rezultata vrednovanja. Evaluaciju je proveo IMPACT, obrt za savjetovanje i poslovno upravljanje, na temelju stručnosti u području strateškog planiranja.

Rezultati su pokazali kako je od 13 indikatora postavljenih u Strategiji uspješno dosegnuto, pa i premašeno, njih 9, odnosno 69,2 %. Neki od ovih indikatora bili su usko povezani s implementiranim mjerama i na njih je Općina kao nositelj Strateškog razvojnog programa imala izravan utjecaj; dok su drugi indikatori povezani s općim gospodarskim kretanjima na području Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske općenito.

Također, vrednovala se ostvarenost baze projektnih ideja navedenih u Strategiji. Ostvarenost projektnih ideja podijeljena je u 6 mogućih faza u realizaciji, kako sljedi: Projektna dokumentacija u pripremi, Završena projektna dokumentacija, Prijavljen na natječaj, Odobren / U provedbi, Djelomično proveden i Proveden (Završen). Nalazi evaluacije pokazali su kako je ukupno 31 projekt u nekoj od gorenavedenih faza, iz čega je vidljivo kako je njihova realizacija započela, odnosno završena. Od tih 31, njih 25 je u potpunosti ili djelomično provedeno, odnosno završeno, dok se ostalih 6 nalaze u nekoj od faza realizacije. Također, u vremenskom razdoblju obuhvaćenom Strateškim razvojim programom (2015. – 2020.) implementirani su i projekti koji nisu bili obuhvaćeni programom, odnosno koji su uvrštavani u Akcijske planove, sukladno razvoju i izmjeni potreba, ukupno njih 16.

Navedeni rezultati pokazuju kako je ostvarenost planiranih projektnih ideja visokih 80 %, a ako se bazi projektnih ideja pribroje i dodatno implementirani projekti ostvarenost raste na značajnih 87,5 %, na što smo izrazito ponosni.

Nezavisna evaluacija je pokazala kako je implementacija Strateškog razvojnog programa Općine Vrbje 2015. – 2020. bila visoko učinkovita i uspješna u provedbi u odnosu na bazu projektnih ideja. S obzirom na jasnu usklađenost baze projektnih ideja sa strateškim ciljevima i prioritetima, možemo zaključiti kako je implementacija programa bila uspješna u cjelosti, a implementirani projekti koji nisu bili u strateškom dokumentu pružili su dodatnu vrijednost kvalitetnoj implementaciji Strategije.

Društveni dom Mačkovac

Općinsko je Vijeće na sjednici održanoj krajem prosinca 2020. usvojilo ovo Evaluacijsko izvješće, uključujući i preporuke koje su iz izvješća proizašle. Općina će u budućim procesima izrade javnih politika, naročito strateških dokumenata, primijeniti pristup participativnog planiranja u koji će biti uključen veći broj relevantnih dionika – od građana, gospodarstvenika, institucija, civilnog društva – kroz procese ex-ante evaluacije (upitnike, fokus grupe, strukturirane intervjue) kako bi konačni dokument bio što relevantniji u odnosu na potrebe i obuhvatiti širi spektar projektnih ideja, čiji će nositelji biti kako Općina Vrbje, tako i ostali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora.

Društveni dom Bodovaljci

Kao što je ova evaluacija pokazala, pametnim planiranjem i posvećenosti postizanju zacrtanih ciljeva s jedne strane, te kontinuiranim usklađivanjem akcijskih planova sa stvarnim potrebama mještana u svim naseljima općine s druge strane, a kroz izradu projektnih prijedloga prijavljivanih na različite izvore financiranja i korištenjem izvornih proračunskih sredstava u razvojne svrhe u posljednjih pet godina došlo je do značajnog podizanja kvalitete života stanovnika općine; i to ulaganjem na svim područjima – od društvene, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture do područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, kojem se u vrijeme klimatskih promjena daje sve veće težište.

Općina će i u narednom periodu putem zajedničkih napora izvršnog i predstavničkog tijela nastaviti raditi na poboljšanju uvjeta života naših stanovnika, daljnjem razvoju ruralnog područja s naglaskom na pametni razvoj s ciljem atraktivizacije ruralnog područja, poticanja demografske obnove i smanjenja depopulacije, kroz ulaganja na infrastrukturnoj i socijalnoj razini.

Općina Vrbje