Naslovnica ŽUPANIJA Aktualnosti ODLUKA O ORGANIZACIJI NASTAVE U ŠKOLAMA OD 18. – 31. SIJEČNJA

ODLUKA O ORGANIZACIJI NASTAVE U ŠKOLAMA OD 18. – 31. SIJEČNJA

1352
0
Podijeli objavu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka  56. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 15/13,4/18 i 5/20) Župan Brodsko-posavske županije dana 14. siječnja 2021. godine donosi Odluku o organizaciji nastave u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Brodsko-posavska županija u razdoblju 18.-31. siječnja 2021. godine

Tekst odluke u privitku:

Odluka o organizacji nastave u školama od 18.-31. siječnja 2021. godine

Odluka o organizacji nastave u školama od 18.-31. siječnja 2021. godine

  1. Model A (nastava u učionicama) – za niže razrede osnovnih škola (1.-4. razredi) i završne razrede svih srednjih škola osim završnih razreda trogodišnjih srednjih škola
  2. Model C (nastava na daljinu ili online nastava) – za više razrede osnovnih škola (5.-8. razredi), 1.-3- razrede svih srednjih škola i 4. razrede petogodišnjih srednjih škola

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na web stranici Brodsko-posavske županije.