Naslovnica GRAD JAVNI POZIV ZA KANDIDATURE ZA ČLANSTVA SAVJETA MLADIH GRADA NOVA GRADIŠKA

JAVNI POZIV ZA KANDIDATURE ZA ČLANSTVA SAVJETA MLADIH GRADA NOVA GRADIŠKA

603
0
Podijeli objavu

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Nova Gradiška i njihovih zamjenika

I. Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška pokreće postupak izbora za članove Savjeta mladih Grada Nova Gradiška i njihovih zamjenika koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog
uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u gradu Novoj Gradiški.

II. Savjet mladih Grada Nova Gradiška osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška koji promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih grada Nove
Gradiške. Savjet ima 7 članova uključujući predsjednika i zamjenika koje bira Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške na vrijeme od tri godine.

III. Pozivaju se ovlašteni predlagatelji: udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih sa sjedištem na području grada Nova Gradiška da prijave kandidate za članove Savjeta mladih. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenike za svakog kandidata. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.

IV. Za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu se kandidirati osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Nove Gradiške koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

V. Prijedlozi kandidature za članove Savjeta mladih Grada i njihovih zamjenika podnose se pismeno na obrascima koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Grada Nova Gradiška: www.novagradiska.hr te se mogu preuzeti i izravno u Uredu za gradsku samoupravu, Odsjek za društvene djelatnosti Grada Nova Gradiška (soba 38), Trg kralja
Tomislava 1, II. kat. Obrasci sadržavaju sljedeće podatke:
• naziv, adresu, telefon i kontakt osobu ovlaštenog predlagatelja,
• podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, oib,
prebivalište ili boravište)
• očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature
Pisano obrazloženje prijedloga kandidata mora sadržavati
-podatke o kandidatu (škola ili visokoškolska ustanova koju kandidat pohađa/ završeno
obrazovanje/radno mjesto i poslodavac)
-dosadašnje aktivnosti, interesi i druge karakteristike kandidata za člana i zamjenika
člana.
Obrazloženje prijedloga mora biti potpisano i ovjereno od ovlaštene osobe
predlagatelja.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

VI. Javni poziv objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr i sredstvima javnog priopćavanja. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva za isticanje kandidature.

VII. Prijedlozi kandidata i njihovih zamjenika za Savjet mladih Grada Nova Gradiška s obrazloženjima i odgovarajućom dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici Grada Nova Gradiška ili putem pošte na adresu:

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA, ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE, Nova Gradiška Trg kralja Tomislava 1, s naznakom:

“Prijedlozi kandidature za isticanje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Nova Gradiška i njihovih zamjenika ” ,”NE OTVARATI”

Obrazac-Prijavnica-za-isticanje-kandidatureObrazac-Izjava-o-prihvacanju-kandidatureObrazac-Popis-neformalne-skupine-mladih